سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
کد کاربر
رمز
 
 
براي مشاهده مكاتبات موجود در ساير اطلاعات، توجه به 3 قانون مهم ضروري است:
 
 1- نامه درج شده در ساير اطلاعات قبلا در نرم افزار مكاتبات ثبت شده باشد.
 2- در زمان درج، به شماره و تاريخ دقيق ثبت توجه شود نه به تاريخ ارجاع نامه.
 3- نامه مذكور قبلا در سوابق يا آرشيو نامه هاي شخصي فرد گيرنده موجود باشد.(قبلا به فرد گيرنده ارجاع شده باشد)
 
در غير اينصورت امكان مشاهده نامه هاي موجود در ساير اطلاعات و مستندات مرتبط  ميسر نبوده و بايد عودت گردد.
 
با تشكر
 
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.